Kontakt:

Obecný úrad
Adresa
:
Obec Silická Brezová
č. 70

 

049 11 Plešivec
obecsb@gmail.com

www.silickabrezova.ocu.sk

 

IČO: 00328791
Dexia banka, a.s.
Č.ú.: 9331926001/5600

Anketa:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Dokumenty

 1. Dopravná polícia vyzýva účastníkov cestnej premávky ...
 2. Dodatok k Zmluve o úvere 03/040/08
 3. Pravidlá hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely obce Silická Brezová č. 1/2011
 4. VZN č. 3/2011 o spôsobe vykonávania miestneho referenda Obce Silická Brezová
 5. VZN č. 4/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 6. VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 7. VZN č. 1/2013 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Silická Brezová
 8. VZN č. 2/2011 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Silická Brezová
 9. Plán zberu TKO a SZ v obci Silická Brezová - 2014
 10. Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektov VS k 31. 12. 2013
  Obec Silická Brezová
 11. Návrh VZN č. 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvázdania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok Obce Silická Brezová
 12. VZN č. 2/2014 o sposobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok Obce Silická Brezová
 13. VZN č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Silická Brezová na kalendárny rok 2015
 14. Plán zberu TKO a SZ v obci Silická Brezová - 2015
 15. VZN č. 1/2014 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi, elektroodpadmi, použitými batériami a akumulátormi a biologicky rozločiteľnými odpadmi z domácnosti na území obce Silická Brezová - I. časť
 16. VZN č. 1/2014 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi, elektroodpadmi, použitými batériami a akumulátormi a biologicky rozložiteľnými odpadmi z domácnosti na území obce Silická Brezová - II. časť
 17. Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektov VS k 31.12.2014
 18. Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
  Informácie pre voliča
 19. Választások a Szlovák Koztársaság Nemzeti Tanácsába
  Tájékoztató a választópolgár részére
 20. Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
  Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
 21. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie
  Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016-2022
 22. Obec Silická Brezová
  Výstavba miesta poslednej rozlúčky na cintoríne - stavebné práce - prieskum trhu - výzva na predloženie ponuky
 23. Finančný rozpočet 2015
 24. Záverečný účet Obce Silická Brezová za rok 2015
 25. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Silická Brezová č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Silická Brezová od kalendárneho roku 2016
  Obec Silická Brezová
 26. Dodatok č.1 k VZN
  Obec Silická Brezová