Kontakt:

Obecný úrad
Adresa
:
Obec Silická Brezová 70

 

049 11 Plešivec
obecsb@gmail.com

www.silickabrezova.ocu.sk

 

 • IČO: 00328791
 • DIČ: 2020937160
 • Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
 • Číslo účtu.: 9331926001/5600
 • IBAN: SK82 5600 0000 0093 3192 6001

Anketa:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Dokumenty

 1. Dopravná polícia vyzýva účastníkov cestnej premávky ...
 2. Dodatok k Zmluve o úvere 03/040/08
 3. Pravidlá hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely obce Silická Brezová č. 1/2011
 4. VZN č. 3/2011 o spôsobe vykonávania miestneho referenda Obce Silická Brezová
 5. VZN č. 4/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 6. VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 7. VZN č. 1/2013 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Silická Brezová
 8. VZN č. 2/2011 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Silická Brezová
 9. Plán zberu TKO a SZ v obci Silická Brezová - 2014
 10. Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektov VS k 31. 12. 2013
  Obec Silická Brezová
 11. Návrh VZN č. 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvázdania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok Obce Silická Brezová
 12. VZN č. 2/2014 o sposobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok Obce Silická Brezová
 13. VZN č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Silická Brezová na kalendárny rok 2015
 14. Plán zberu TKO a SZ v obci Silická Brezová - 2015
 15. VZN č. 1/2014 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi, elektroodpadmi, použitými batériami a akumulátormi a biologicky rozločiteľnými odpadmi z domácnosti na území obce Silická Brezová - I. časť
 16. VZN č. 1/2014 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi, elektroodpadmi, použitými batériami a akumulátormi a biologicky rozložiteľnými odpadmi z domácnosti na území obce Silická Brezová - II. časť
 17. Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektov VS k 31.12.2014
 18. Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
  Informácie pre voliča
 19. Választások a Szlovák Koztársaság Nemzeti Tanácsába
  Tájékoztató a választópolgár részére
 20. Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
  Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
 21. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie
  Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016-2022
 22. Obec Silická Brezová
  Výstavba miesta poslednej rozlúčky na cintoríne - stavebné práce - prieskum trhu - výzva na predloženie ponuky
 23. Finančný rozpočet 2015
 24. Záverečný účet Obce Silická Brezová za rok 2015
 25. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Silická Brezová č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Silická Brezová od kalendárneho roku 2016
  Obec Silická Brezová
 26. Dodatok č.1 k VZN
  Obec Silická Brezová
 27. Záverečný účet Obce Silická Brezová za rok 2016
  Schválený OZ dňa 27.05.2017
 28. Individuálna výročná správa Obce Silická Brezová za rok 2016
  Obec Silická Brezová
 29. Odborné stanovsko HK k ZÚ
  HK Obce Silická Brezová